ECHA geeft prioriteit aan 18 stoffen (SVHC) op kandidaatslijst voor autorisatie


ECHA heeft zijn negende aanbeveling aan de Europese Commissie betreffende zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) voor de REACH-autorisatielijst gepubliceerd.

De stoffen op deze lijst met momenteel 43 stoffen hebben prioriteit gekregen van de Kandidatenlijst voor autorisatie. Dit vanwege hun intrinsieke eigenschappen in combinatie met het grote volume en het wereldwijd verbreide gebruik. De betekenis van hun intrinsieke eigenschappen is dat ze een bedreiging kunnen vormen voor de gezondheid van de mens of het milieu. Afhankelijk van de gevaren die ze veroorzaken, zijn 18 stoffen opgenomen in de nieuwste aanbeveling:

    - Dertien giftig voor de voortplanting (één met hormoonontregelende eigenschappen)
    - Een hormoonontregelaar
    - Een carcinogeen
    - Een zeer persistente en zeer bioaccumulerende stof (mPmB)
    - Twee sensibilisatoren van de luchtwegen.

Minder gevaarlijke stoffen stimuleren
Sommige van deze stoffen worden momenteel niet in de EU gebruikt. Maar door ze met voorrang op de lijst te plaatsen, kan het gebruik ervan bij voorbaat worden geminimaliseerd en het gebruik van minder gevaarlijke vervangers worden gestimuleerd.

Vervolg
ECHA heeft tussen september en december 2018 een openbare raadpleging over dit project georganiseerd. Als de aanbeveling uiteindelijk wordt goedgekeurd door de Europese Commissie - in samenwerking met de lidstaten en het Europees Parlement - worden de stoffen in de bijlage opgenomen van de ANNEX XIV van REACH.

Lees ook: 'EUSES-software helpt u bij het beoordelen van biociden'


Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld uit verschillende informatiebronnen, maar (interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!

Reacties