ECHA heeft dringend gegevens nodig over 1300 chemicaliën!‘Het Chemisch Universum in Kaart’: eerste rapport over geregistreerde EU-stoffen

ECHA en de lidstaten hebben ongeveer 1.300 op de EU-markt geregistreerde stoffen geïdentificeerd waarvoor met prioriteit verdere gegevens moeten worden gegenereerd of beoordeeld moeten worden. Autoriteiten kunnen vervolgens beslissen of verdere risicobeheersing door regelgeving op hen van toepassing is. Dit is een van de resultaten van het inaugurele rapport ‘Het Chemisch Universum in Kaart’. Het doel van dit rapport is om in het kader van de geïntegreerde regelgevingsstrategie van ECHA zorgwekkende stoffen aan te pakken. ‘De informatie’- aldus het rapport – ‘helpt autoriteiten bij het identificeren, plannen en bewaken van de voortgang tijdens het identificeren en reguleren van zorgwekkende stoffen.’ Het onderzoek dat tot dit rapport heeft geleid biedt kennis over welke stoffen verdere gevareninformatie of risicobeheersmaatregelen nodig hebben. Tevens helpt het bij het ondersteunen van beslissingen over welke chemicaliën de lidstaten moeten prioriteren.

Drie ‘poules’
Het ‘tussentijdse doel van ECHA is het genereren van voldoende kennis over alle stoffen waarvan in 2020 boven de 100 ton staat geregistreerd en elke stof toe te wijzen aan een van de volgende werkstromen of ‘poules’:

Hoge prioriteit voor risicobeheer
Dit omvat ongeveer 270 stoffen met vastgestelde zorgpunten. Voor deze stoffen is verder regulerend risicobeheer reeds in gang gezet of kan van start gaan op basis van de momenteel beschikbare informatie. Het merendeel van deze stoffen werd via screening geïdentificeerd. Na verder en vooral grondiger onderzoek zullen de autoriteiten de harmonisatie van de classificatie, identificatie als SVHC, beperking of acties onder andere wetgeving initiëren. Een andere mogelijke conclusie is dat verdere regulering op Unieniveau niet gerechtvaardigd is;

Hoge prioriteit voor het genereren van gegevens
Ongeveer 1.300 stoffen worden als potentieel zorgwekkend beschouwd. Voor die stoffen moeten nieuwe gevarengegevens worden gegenereerd of bestaande gegevens moeten meer gedetailleerd worden beoordeeld. Op basis daarvan kunnen autoriteiten beslissen of verder regelgevend risicobeheer nodig is. Het merendeel van deze stoffen werd via screening geïdentificeerd. ‘Aangezien het testen zelf tijd kost, is het belangrijk om alle proces-tijdlijnen zo kort te houden als toegestaan door de wetgeving. Met als doe ervoor te zorgen dat regelgevingsrisicobeheer snel kan worden gestart’, aldus het rapport.

Lage prioriteit
Ongeveer 450 stoffen worden als lage prioriteit beschouwd omdat ze al ‘voldoende zijn gereguleerd’. Voor deze stoffen is er geen behoefte aan verdere onmiddellijke regelgeving. In 2018 werden nog 16 stoffen geïdentificeerd als SVHC’s en opgenomen op de kandidatenlijst. Tevens werden eer drie beperkingsvoorstellen ingediend.

Ongevaarlijke stoffen
Bovendien meldde het rapport dat ongeveer 500 stoffen – na beoordeling – momenteel een lage prioriteit hebben. De autoriteiten hebben zich geconcentreerd op het identificeren van zorgwekkende stoffen die verder regelgevend risicobeheer nodig hebben. ‘Tijdens het onderzoek kon op basis van beschikbare gegevens over gevaren en gebruiksdoeleinden voor veel andere stoffen concluderen dat ze op dit moment als laagdrempelig kunnen worden beschouwd en geen verdere werkzaamheden of geen follow-upmaatregelen behoeven. Conclusies over deze chemicaliën zullen opnieuw worden bekeken wanneer nieuwe informatie beschikbaar komt over gevaarlijke eigenschappen of toepassingen’, aldus het agentschap.

Lijst met stoffen die aandacht vragen
De focus van het rapport ligt op de 4.700 stoffen met een registratie boven de 100 ton. Tot nu toe heeft ECHA meer dan 40% van deze stoffen toegewezen aan een van de drie poules van stoffen. De lijst met stoffen wordt aan het eind van het jaar gepubliceerd en wordt bijgewerkt naarmate het werk vordert. Bovendien meldde het rapport dat ongeveer 500 stoffen momenteel een lage prioriteit hebben na beoordeling. De autoriteiten hebben zich geconcentreerd op het identificeren van zorgwekkende stoffen die verder regelgevend risicobeheer nodig hebben. De lijst met stoffen wordt aan het eind van het jaar gepubliceerd en wordt bijgewerkt naarmate het werk vordert.

BELANGRIJKSTE AANBEVELINGEN UIT HET RAPPORT

  • VERDERE SAMENWERKING EN COÖRDINATIE TUSSEN AUTORITEITEN.
  • VERDERE OPTIMALISATIE VAN GEGEVENSGENERATIE EN -BEOORDELING OM ERVOOR TE ZORGEN DAT DE STOFFEN ZONDER VERTRAGING WORDEN DOORGESTUURD NAAR REGELGEVEND RISICOBEHEER.
  • GEHARMONISEERDE INDELING EN ETIKETTERING MOETEN EEN PRIORITEIT WORDEN VANWEGE HET DIRECTE IMPACT OP RISICOBEHEER OP BEDRIJFSNIVEAU. DE ERVARING LEERT OOK DAT HET VAAK DE STAP IS VOORDAT WETGEVINGSMAATREGELEN WORDEN GENOMEN.
  • DE PRIORITEIT EN GESCHIKTHEID VAN EERDER GEÏDENTIFICEERDE, MAAR NOG NIET AFGEHANDELDE FOLLOW-UP-ACTIES MOETEN WORDEN HERZIEN. DE ACTIVITEITEN VOOR CHEMICALIËN MET HOGE PRIORITEIT MOETEN WORDEN VOORTGEZET TOT REGELGEVEND RISICOBEHEER.
  • DE KWALITEIT VAN DE REGISTRATIE-INFORMATIE MOET WORDEN VERBETERD. MET NAME VOOR STOFFEN MET EEN HOOG BLOOTSTELLINGSPOTENTIEEL WAARVOOR MOMENTEEL GEEN GEGEVENS OVER DE GEVAREN BESCHIKBAAR ZIJN.
Bron: ChemicalWatch

Lees ook: 'Coatings op biobase: kleine markt met veel potentieel'

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld uit verschillende informatiebronnen, maar (interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!Reacties