Wat zijn de gevolgen van invoering van de UFI code?


UFI-code, wat zijn de gevolgen van invoering? – Vanaf 2020 verschijnt er een nieuw element op de etiketten voor ‘verpakkingen’ van gevaarlijke stoffen: de UFI-code. De UFI-code is een uit zestien tekens bestaande code, met de naam Unique Formula Identifier (of in het Nederlands: Unieke Formule Identificatie).

Vanaf 2025 verplicht op alle producten

Vanaf 2025 is de UFI-code verplicht op de etiketten van alle producten die wegens hun (mogelijke) gevolgen voor de gezondheid en hun fysische effecten als gevaarlijk zijn geclassificeerd. Importeurs en andere downstream gebruikers die dergelijke producten vermarkten, moeten de vergiftigingencentra van specifieke productinformatie voorzien.

Informatie voor vergiftigingencentra
Naast het tonen van de UFI-codes zijn ondernemingen die gevaarlijke mengsels verhandelen tevens verplicht om andere informatie over deze en aanverwante producten te verstrekken aan vergiftigingencentra. Denk aan samenstelling, handelsnaam, kleur, verpakking, productcategorie en toxicologische informatie. De UFI-code koppelt deze informatie eenduidig aan het betrokken product.

Dezelfde UFI, dezelfde mengsel samenstelling
Voorwaarde voor het toekennen van een UFI, is dat alle producten die zijn aangemeld en geëtiketteerd met dezelfde UFI-code, ook dezelfde mengsel samenstelling hebben.

Doel van de UFI
De UFI en andere verstrekte informatie worden in het geval van een noodoproep gebruikt door de vergiftigingencentra. Bij een ongeluk kan de UFI-code vanaf het etiket op een product direct worden voorgelezen aan een medewerker van een vergiftigingencentrum. Aldus kan deze medewerker met behulp van de handelsnaam nauwkeurig bepalen om welk product het gaat.

Hoe maakt u een UFI-code aan?
Om voor uw mengsel een UFI-code aan te maken, heeft u het BTW-nummer (of in sommige gevallen de ‘bedrijfssleutel’) van uw onderneming en een voor uw mengsel specifiek formuleringsnummer nodig. Op het moment dat u deze twee nummers invoert in de UFI-generator op de ECHA-webapplicatie, wordt de UFI-code aangemaakt. Om te voorkomen dat er geen overlap ontstaat tussen de UFI die door verschillende bedrijven zijn aangemaakt, is het BTW-nummer essentieel.

Cijfers en letters
Hoogstwaarschijnlijk gebruikt uw bedrijf reeds interne formulecodes. In het geval deze puur uit cijfers – tussen 0 en 268 435 255 – bestaan, kunt u ze rechtstreeks invoeren in de UFI-generator. Bevat de code letters of andere tekens, dan dient u aan uw mengsels eerst nieuwe formuleringsnummers toe te kennen die voldoen aan het vereiste format.

Een grote productportefeuille beheren
U vindt de UFI-generator en de gebruikershandleiding op de ECHA-website over vergiftigingencentra. Beheert u een grote productportefeuille en wilt u binnen het IT-systeem van uw bedrijf uw eigen generator ontwikkelen om op efficiënte wijze grote volumes UFI’s aan te maken. Dan kunt u hiervoor de UFI handleiding voor ontwikkelaars raadplegen.

Hoe vertrouwelijk is uw bedrijfsinfo met UFI?
Om de vertrouwelijkheid van uw bedrijfsinformatie te garanderen, is het onmogelijk om de samenstelling van uw mengsel af te leiden uit uw UFI informatie. Dat kunnen alleen de vergiftigingencentra.


Gebruik UFI in toeleveringsketens voor mengsels in mengsel
Een mengsel bestaat veelal uit twee mengsels die vervolgens weer met elkaar zijn gemengd, volgens het recept van de samensteller. Daar het onmogelijk is om de samenstelling van een mengsel af te leiden uit de UFI-code, kan deze UFI probleemloos worden gebruikt in de toeleveringsketen. Daarmee is het mogelijk om in plaats van de volledige samenstelling van een mengsel een UFI-code te ontvangen van uw leveranciers en/of te verstrekken aan uw afnemers. Voorwaarde is wel dat die UFI bekend is bij de vergiftigingencentra.

Geldigheid UFI-code
De UFI-code blijft onveranderd zolang de mengselsamenstelling niet verandert. Dus ook als het het product een nieuwe verpakking of handelsnaam krijgt. Bij toevoeging, verwijdering of vervanging van een extra bestanddeel, of verandering vann de concentraties van de bestanddelen – buiten een bepaalde bandbreedte – dient u echter een nieuwe UFI-code te genereren, vergiftigingencentra te informeren en uw producten opnieuw te etiketteren.

Één UFI-code voor meedere producten?
De UFI-code voor een product is geldig voor alle landen binnen de EER (alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en Ijsland). Op voorwaarde uiteraard dat de samenstelling van het mengsel in al die landen hetzelfde is. Het is tevens mogelijk om een mengselsamenstelling met één UFI-code onder verschillende merknamen op de markt te brengen.

 Meerdere UFI-codes voor één product?
Om redenen van gegevensbeheer of commercie is het mogelijk om meerdere UFI-codes toe te wijzen aan hetzelfde mengsel. Wáár u ook voor kiest, het cruciale uitgangspunt is dat u in ieder marktgebied de juiste UFI-codes doorgeeft aan de vergiftigingencentra. Op basis van die informatie kunnen hulpverleners in het geval van een calamiteit ondubbelzinnig vaststellen welke acties ze moeten ondernemen om gezondheidsschade zoveel mogelijk te beperken.

UFI-code voor niet gevaarlijke stoffen?
Waarom zou u UFI-codes genereren voor een niet-gevaarlijk mengsel of een mengsel dat alleen gevaarlijk is voor het milieu? Omdat vergiftigingencentra er baat bij hebben wanneer bedrijven ook bij dit soort mengsels een UFI-code vermelden. Het stelt hulpverleners namelijk in staat om nóg betere adviezen te geven.

Vermelding UFI op etiket ongevaarlijk mengsel
Indien u in uw toeleveringsketen over uw mengsels communiceert, wilt u in het geval van mengsels in mengsels met UFI uw receptuur beschermen. U hoeft in dit specifieke geval – ongevaarlijke mengsels – uw code niet te vermelden op het etiket. Maar u dient deze wel door te geven aan de vergiftigingencentra. Opdat zij het verband kunnen leggen tussen het mengsel in mengsel en de desbetreffende informatie.

Is het altijd verplicht UFI te vermelden op etiket?
Alle producten die gevaarlijke mengsels bevatten moeten een UFI code op het etiket hebben. Producten die niet zijn geëtiketteerd – zoals sommigen producten die op industrieterreinen worden gebruikt -, mag de UFI enkel in het veiligheidsinformatieblad worden vermeld (dit laatste is uiteraard wél altijd verplicht!).

Lees hier alles over de UFI code!


Uiterlijke verschijningsvormen UFI
De lettercombinatie UFI wordt in alle EU landen gebruikt. Het wordt altijd met hoofdletters geschreven en gevolgd door een alfanumerieke code van zestien tekens. Deze code is verdeeld in vier blokken, ieder blok gescheiden van de andere  door een koppelteken. Voor lettertype en grootte zijn geen voorschriften vastgesteld. De UFI-code dient echter wel duidelijk zichtbaar en leesbaar op het etiket van het product te staan. Gezien de variatie in afmetingen en andere verplichte meldingen op het etiket, moet de UFI er gemakkelijk vindbaar op worden geplaatst. Bijvoorbeeld dicht bij de streepjescode of de gevarenpictogrammen.

Deadlines
Voor mengsel bestemd voor de consumentenmarkt is uw  bedrijf verplicht om uiterlijk 1 januari 2020 de UFI–code en andere informatie aan te melden. Mengsels voor professioneel gebruik dienen uiterlijk 1 januari 2021 te zijn aangemeld en mengsels voor industrieel gebruik 1 januari 2024. Producten die reeds op de markt zijn, dienen uiterlijk 1 januari 2025 te zijn voorzien van een etiket met UFI-code.

Uiterlijke verschijningsvormen UFI
De etiketten met UFI-codes moeten klaar liggen vóór de uiterste termijn waarop bedrijveen deze informatie moeten overleggen aan de vergiftigingencentra. Het is derhalve van groot belang dat uw bedrijf het aanmaken van UFI-code’s én het drukken van de vereiste etiketten zorgvuldig plant. Zodat het ruim voor het verschrijden van de betreffende termijnen is afgerond. Het aanmelden is overigens vanaf vandaag reeds mogelijk.

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld uit verschillende informatiebronnen, maar (interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!


Lees hier alles over de UFI code!


Reacties