ECHA, de stand van zaken

Fotografe: Ulrike Mai

In 2018 concludeerde de tweede REACH Review van de Europese Commissie dat REACH effectief functioneerde. Maar het noteerde ook 16 aandachtspunten waar verder werk nodig was om chemicaliënbeheer in heel Europa te versterken. We rapporteren over de laatste status van het werk dat door het Agentschap wordt gedaan om deze gebieden aan te pakken.

Prioriteiten stellen
'De toegenomen eisen om de naleving te verbeteren en autorisatie te vereenvoudigen. In combinatie met een onzeker beeld van onze toekomstige middelen, heeft dat ertoe geleid dat we prioriteiten moesten stellen voor ons werk aan het actieplan. We hebben onszelf afgevraagd op welke gebieden we de meeste aandacht kunnen besteden en hebben de gebieden gekozen waar we de meeste impact kunnen maken,'aldus uitvoerend ECHA directeur Bjorn Hansen.

Verbeteren risicobeheer en versterking banden
Naast deze kerngebieden heeft het Agentschap zich in 2019 gericht op het verbeteren van risicobeheer en het versterken van de banden van REACH met andere wetgeving. De rest van de 16 acties moesten tijdelijk en tot op een zekere hoogte op een laag pitje worden gezet.

Afronding november 2019
'Er moet werk worden verzet en uiteraard ligt een groot deel van de verantwoordelijkheid hiervoor bij ECHA. Op het moment dat we het 2020-werkprogramma rond november 2019 afronden gaan we de andere activiteiten gedetailleerder bekijken. Dan hebben we namelijk een duidelijker beeld hoe we de  middelen kunnen verdelen om de ontbrekende elementen goed aan te pakken. Denk aan het volgen van stoffen in de toeleveringsketen, het ontwikkelen van veiligheidsinformatiebladen, het aanmoedigen van vervanging, het verbeteren van beperkingen en het blijven zoeken naar manieren om kleinere bedrijven beter te ondersteunen.'


Het volgen van zorgwekkende stoffen in de toeleveringsketen
De herziening van de kaderrichtlijn afvalstoffen heeft de reikwijdte van de actie met betrekking tot het volgen van zorgwekkende stoffen in de toeleveringsketen veranderd. Vanwege de nieuwe taak die ECHA op grond van de richtlijn heeft, is het werk vooral gericht op het bouwen van de database met informatie over zorgwekkende stoffen in voorwerpen. Hier heeft het Agentschap samengewerkt met autoriteiten van de lidstaten die zich bezighouden met afval, met REACH en met de industrie. Alles om de informatie-eisen vast te stellen.

Meer bewustzijn over SVHC's
Ervaring met de implementatie van REACH tot nu toe heeft duidelijk gemaakt dat een van de grootste uitdagingen voor bedrijven is te weten of er zorgwekkende stoffen in hun artikelen zitten of niet. Hansen: 'Het werk dat we doen, is gericht op ondersteuning van de industrie om hun kennis hierover te vergroten. We weten dat we alleen door ons werk geen volledig spectrum van gegevens over SVHC's (Substance of Very High Concern oftewel zeer zorgwekkende stoffen) in artikelen krijgen, maar door onze discussies met belanghebbenden is er nu in ieder geval meer bewustzijn.'

Verbetering van de kwaliteit van veiligheidsinformatiebladen
De toevoeging van blootstellingsscenario's aan bestaande veiligheidsinformatiebladen onder REACH was een welkome stap. Het heeft de communicatie in de toeleveringsketen verbeterd en processen transparanter gemaakt. Maar veel bedrijven, met name het midden- en kleinbedrijf (MKB), vinden deze scenario's nog steeds te technisch. De lage kwaliteit van blootstellingsscenario's is ook een obstakel gebleken bij het verstrekken van veiligheidsinformatie voor mengsels.

Begrijpelijke informatie werkt ondersteunend
'Dit is een kwestie van hoe we de continue informatiestroom langs de supply chain elektronisch kunnen ondersteunen. Zodat deze wordt gesynchroniseerd met het transport en verplaatsing van het fysieke product. Het is belangrijk dat de informatie begrijpelijk is voor de gebruiker en ook naleving kan ondersteunen voor andere wetgeving die betrekking heeft op veiligheid en gezondheid op het werk of met betrekking tot het milieu', meldt Hansen.

Contact met de doelgroep
Om dit te realiseren is een IT-systeem nodig met formaten en conventies die voor alle actoren in de toeleveringsketen aanvaardbaar zouden zijn. Specifieke methoden voor bevestiging van het veilige gebruik van mengsels door middel van de informatie ontvangen van leveranciers zouden ook vereist zijn. Hansen: 'We organiseren van 23 tot 24 september 2019 een workshop om deze kwestie met belanghebbenden te bespreken. En om te begrijpen welke problemen volgens hen moeten worden aangepakt. Hierna hopen we een beter idee te hebben van de acties die we kunnen nemen en hoeveel inspanning w nog moeten leveren..

Vervanging bevorderen
Met werkzaamheden om het autorisatieproces te vereenvoudigen en de beperkingsprocedure te verbeteren, heeft ECHA minder personeel beschikbaar om vervanging in 2020 te bevorderen. Een reden hiervoor is dat het personeel dat aan vervanging werkt hetzelfde is als het personeel dat de piek in autorisaties beheert. 'Op dit moment concentreren we ons op het bevorderen van substitutie door het autorisatieproces te implementeren en te verbeteren. Als we ervoor kunnen zorgen dat aanvragers op de hoogte zijn van het gebruik en de voorwaarden die in hun toeleveringsketens worden toegepast, geeft dit hen ook de informatie die ze nodig hebben om problemen te identificeren en mogelijk naar alternatieven voor vervanging te kijken. Begin 2020 willen we de bijgewerkte substitutiestrategie van ECHA bekendmaken. Voortbouwend op de tot nu toe getrokken lessen en de geïdentificeerde behoeften die ECHA kan vervullen.'

Verbetering van beperkingen
Wat beperkingen betreft, is er enige vooruitgang geboekt. Bijvoorbeeld met de ontwikkeling van de interface tussen REACH en de wetgeving inzake veiligheid en gezondheid op het werk (OSH). Deze interface geeft ECHA's commissie voor risicobeoordeling (RAC) ervaring en inzicht in hoe de restrictieprocedure kan worden verbeterd, met name met betrekking tot OSH.

Capaciteitsvergroting door samenwerking
Er wordt ook gewerkt aan manieren om de vereisten te vereenvoudigen voor lidstaten die beperkingsdossiers indienen. Het doel is om hun capaciteit voor dit werk te vergroten en hen aan te moedigen samen te werken om gezamenlijke dossiers voor te bereiden. De hoge werkdruk met ECHA als belangrijkste producent van beperkingen is nooit voorzien en moet worden aangepakt. 'Er zijn momenteel 13 beperkingen die momenteel worden voorbereid of besproken. ECHA is de indiener van het dossier of verleent steun aan de lidstaten. We zijn blij dat we kunnen doorgaan zolang de middelen dit toelaten, maar we zouden ook graag zien dat de lidstaten meer van hun middelen op beperkingen richten.'

Implementatie onzekerheid
Een ander aspect is het verduidelijken van de basis waarop het voorzorgsbeginsel wordt toegepast. Het werk hier omvat RAC en ECHA's Comité voor sociaal-economische analyse (SEAC). Om ervoor te zorgen dat hun meningen expliciet laten zien wanneer wetenschappelijke gegevens niet toelaten dat de risico's en effecten volledig worden geëvalueerd. 'We implementeren de nodige overwegingen over onzekerheid in ons werk. Zodat we transparant en helder kunnen communiceren met de Commissie in de gevallen dat we we van mening zijn waarin het voorzorgsbeginsel moet worden overwogen. De beperking van microplastics is hier een voorbeeld van omdat de onzekerheden in sommige delen van de beoordeling groter zijn dan normaal. Daarom zullen we hier speciale aandacht aan moeten schenken terwijl de meningen worden ontwikkeld ', weet Hansen.

Ondersteuning van het MKB
Het is van essentieel belang dat kleine en middelgrote ondernemingen (de werkzaamheden van het Agentschap kunnen begrijpen en volgen. ECHA en de lidstaten zijn gevraagd om hun inspanningen op dit gebied op te voeren. Hansen: 'We doen ons uiterste best om de impact van ons werk op het MKB te overwegen en te beperken. Een voorbeeld hiervan is onze follow-up van de ontwerprichtlijnen van de EU-ombudsman over het gebruik van officiële EU-talen. Op basis van de principes kijken we of we onze meertalige aanpak moeten aanpassen om burgers beter van dienst te kunnen zijn.'

Toekomstige planning
Nu de registratiedeadline voorbij is, moet het Agentschap opnieuw de richting bepalen van de aandacht en inspanningen. 'Er wordt meer van ons gevraagd en om aan die eisen te voldoen hebben we er alles aan gedaan om zo efficiënt mogelijk te zijn. Maar we hebben ook middelen nodig. Vooruitkijkend naar het volgende meerjarenwerkprogramma heeft de Commissie voorgesteld dat ECHA behoort tot een groep agentschappen die een budgettaire verlaging in overeenstemming met de inflatie zouden hebben. Als dit neerkomt op verdere personeelsverminderingen, zouden we geconfronteerd worden met een bedreiging voor ons vermogen om aan de eisen die aan ons worden gesteld te voldoen. Tegen de tijd dat de nieuwe Commissie is gevormd, zouden we meer moeten weten.'

Lees ook: 'Stoffengroepering om risico's van chemicaliën te beheersen'

Bron: Nieuwsbrief ECHA.


Reacties