Inconsistenties in zelfclassificatie tonen beperking van CLP-informatie

Uitvoerend rapport van de EU zegt dat de kwestie is verergerd door een gebrek aan ECHA-mandaat


De Europese Commissie heeft vastgesteld dat de waarde van de EU-database van stofclassificaties wordt beperkt door inconsistenties die voortvloeien uit zelfclassificatie.


In het in juni gepubliceerde rapport over de geschiktheid van de wetgeving inzake chemische stoffen die buiten REACH vallen, beschrijft de Commissie de problematiek van de inconsistenties is 'verergerd' door ECHA's machteloosheid met betrekking tot corrigerende maatregelen.

CLH-voorstel
Er zijn twee mechanismen voor classificatie onder CLP. Een daarvan is het 'geharmoniseerde classificatie- en etiketteringsproces' (CLH), dat wordt gestart wanneer een lidstaat een CLH-voorstel indient. Ze kunnen dit doen voor:
 • kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen (CMR's);
 • sensibilisatie van de luchtwegen; en
 • andere stoffen per geval.
Het doel van dergelijke voorstellen is classificaties vaststellen die in de hele EU verplicht zijn voor die stoffen die het meest zorgwekkend zijn. Dit proces staat ook wel bekend als bekend als geharmoniseerde classificaties onder CLP

Zelfclassificatie
Het andere mechanisme is zelfclassificatie. Bedrijven die chemische stoffen gebruiken - fabrikanten, importeurs en downstreamgebruikers - moeten stoffen die geen geharmoniseerde classificaties hebben, zelf classificeren. Dit omvat de overgrote meerderheid.

Synchronicatie is wettelijk verplicht
In het geval meerdere bedrijven dezelfde stof gebruiken, zijn ze wettelijk verplicht alles in het werk te stellen om een ​​gemeenschappelijke classificatie overeen te komen. Volgens het rapport doen ze dit echter vaak niet, wat leidt tot meerdere vermeldingen voor dezelfde stof in de inventaris van indelingen en etiketteringen (CLI). Deze meerdere vermeldingen zijn volgens de Commissie van invloed op de waarde van de CLI als hulpmiddel voor gevarencommunicatie en vormen een 'uitdaging".
'
Extra hobbels
In een bij het verslag gevoegd werkdocument voegt de Commissie eraan toe dat 'er zorgen zijn over de betrouwbaarheid van sommige zelfclassificaties.
De uitdaging wordt nog een extra bemoeilijkt door twee andere factoren. Ten eerste mist ECHA een wettelijke basis voor:
 • Het corrigeren of verwijderen van voor de hand liggende fouten.
 • Het verwijderen van vermeldingen door opgeheven bedrijven of voor stoffen waarvoor ze niet langer nodig zijn.
 • Rechtstreeks contact opnemen met kennisgevers of registranten om corrigerende maatregelen te nemen.
Ten tweede is de snelheid van indiening van CLH-inzendingen traag, voornamelijk vanwege capaciteitsbeperkingen op het niveau van de lidstaten.


Eerste fitnesscheckstudie
Het rapport en het werkdocument van het personeel waren gebaseerd op bewijsmateriaal uit de eerste fitnesscheckstudie. In opdracht van de Commissie uitgevoerd door een consortium van adviesbureaus onder leiding van RPA en gepubliceerd in 2017.
Via enquêtes onder belanghebbenden heeft de studie verschillende mogelijke redenen voor het gebrek aan consistentie tussen de vermeldingen voor dezelfde stof vastgesteld, waaronder:
 • Verschillen in het onzuiverheidsprofiel of de fysieke toestand.
 • Verschillen in de beschikbaarheid van gegevens.
 • Sommige importeurs classificeren volgens nationale vereisten in plaats van de CLP.
In de studie wordt tevens gesuggereerd dat bedrijven hun stoffen opzettelijk onderclassificeren voordat ze ze aanmeldden.
'Bij navraag in de industrie klinken geluiden dat er bewijs lijkt te zijn van frivole kennisgevingen om producten te beïnvloeden vanuit een concurrentieperspectief of vanuit het perspectief de stof te stigmatiseren voor verdere regelgeving [via, bijvoorbeeld, een CLH-voorstel]', aldus de commissie.

Vooruitkijken
In het onderzoek van 2017 worden opties voorgesteld om consistentie en betrouwbaarheid van classificaties te verbeteren, waaronder:
 • Prioriteit geven aan gegevens uit REACH-registratiedossiers.
 • Het creëren van verplichtingen voor kennisgevers om hun kennisgevingen bij te werken.
 • Het hanteren van een tijdslimiet voor meldingen.

Bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie
De studie stelde tevens voor om CLP dusdanig te wijzigen dat het delen van contactgegevens van kennisgevers en registranten mogelijk wordt. In mei echter pleitte Cefic (The European Chemical Industry Councel)  voor een voorzichtige aanpak en bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie.

Bron: Chemical Watch. Auteur: science editor Andrew Turley

Reacties